Một em bé vưỏng phải mìn phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Sau một thòi gian thực hiện nhiệm vụ một cách tốt đẹp, hôm nay Thành được lệnh cho Thanh Hà đến trực tiếp gập. Khồng ngò gặp mẹ, ỉúc này cô cũng không được phép nói rõ công việc của mình, may có cha đồ lòi hộ cho. Ông Nam khua khua tay nói oang oang:Nào mẹ con chuẩn bị com nuóc đi thôi.

Cứ đứng nhìn nhau mà no được à? Tôi đói lắm rồi đây. Thanh Hà vội chạy xuống bếp dọn com. Bà Lệ Chi hết nhìn chồng lại nhìn theo con miệng tủm tim cuòi. cùng các bạn theo hai cô dân quân dẫn dưòng đi sâu vào khc núi.

Chicu nay, vừa có một tốp thám báo cùa dịch lọt vào vùng này, bị bộ dội và dân quàn ta phát hiện chặiT đánh.

Chúng mức phí bảo hiểm xe ô tô bỏ lại mấy xác chết, chạy thục mạng vè mức phí bảo hiểm xe ô tô hưống bắc và lỏn vào rừng. Bên ta cũng có hai chiến sĩ bị thương, lại thcm một cụ già và một em bé vưỏng phải mìn. Cụ già chết ngay còn em bé cũng đưọc dua vào phí bảo hiểm vật chất xe ô tô núi dể phí bảo hiểm vật chất xe ô tô cứu chữa. Trạm y tế số hai nhận dưọc tin, đưa ngay tồ cấp cúu xuống.

Tổ gồm có hai y sinh và hai nữ cứu thuong. Họ có nhiệm vụ sơ cứu tại chỗ sau dó chuyền nguòi bị thuon vê trạm. Vân là một trong hai nữ cứu thưong của trạm. Khi Vân và các bạn lên dến chỗ xây dựng phòng tuyến, hạ cảm thấy đầy xa mặt trận quá. Vân phàn nàn vôi các bạn: 1Ỏ dây chán bò đòi, thố này thà ỏ quách Hà Nội nià di dào giao thông hào còn hon. Vừa lúc ấy, tiền phương càn tuyến một sổ thanh nicn làm nhiệm vụ cứu tải thương ngoài mặt trận.

Vân, Tâttì va mây bạn nữa xung phong ngay. Khi học ờ trưòng phố thông họ dã dược huấn luyện ve cứu tài thướng, nôn chi qua ba ngày ôn luyện lại là họ dã có. Vân dược bao hiem tnds xe oto phân công vồ trạm số hai bao hiem tnds xe oto .

Leave a Reply